FOKUSOMRÅDE 2

Vi vill växa

till tusen

Vårt mål är att vara 1 000 engagerade medarbetare senast 2024. Vi gör det för att vi ska växa och nå våra ekonomiska mål. Men vi gör det också för att främja ett växande Norrland med fler arbetstillfällen i en växande region. Trots svåra makroekonomiska förutsättningar har vi lyckats behålla vår personal och öka antalet medarbetare med 6,6% från 406 till 435. 

Höjdare 2020

Initiativ för intern karriär

Ett led i att nå tusen personer är givetvis att utveckla och behålla våra duktiga medarbetare. Ett initiativ som togs under året var att ge våra yrkesarbetare, som är sugna på att bli arbetsledare, möjlighet att göra intern karriär. Vi har god erfarenhet av intern karriärutveckling sedan tidigare och genomförde därför en intern rekryteringsprocess för att få tag i arbetsledare. Vårt löfte är att Bygga ett levande Norrland och det börjar med att värna om våra medarbetare och låta dem utvecklas och utmanas hela tiden.

Utmärkt resultat i medarbetarundersökningar

Contractors genomför årligen en medarbetarundersökning. I år hade undersökningen ett extra fokus på frågor kring medarbetarnas engagemang och hela 94 % svarade att de är starkt engagerade i sitt arbete. 84 % tycker att deras arbete är inspirerande och att 91 % är stolta över sitt arbete. Vi följde även upp de nyanställdas syn på Contractor. Även här fick vi betyget ”utmärkt” på flera punkter. En riktig höjdare med andra ord även om det självklart finns förbättringspunkter som exempelvis bättre introduktion.

Fortsatt fokus för ledarskapet

Vi på Contractor bygger ett levande Norrland, men för att kunna göra det krävs det att vi även bygger människor. Dvs att våra medarbetare växer i sina roller och utvecklas. Varje dag. Under 2020 genomfördes den tredje omgången av Contractors ledarskapsutbildning. Deltagarna var platschefer och arbetsledare från samtliga orter och bolag. Målet med utbildningen är att skapa ledarpersoner som är ännu bättre och mer närvarande i sina yrkesroller, för att i förlängningen bidra till Contractors hållbara utveckling som företag.

Mål och resultat

Antal anställda

Mål
Vårt mål är att vara en bra lokal förankrad partner genom hela byggprocessen. I detta arbete är våra anställda företagets viktigaste resurs. För att kunna bli det ledande byggföretaget i Norrland har vi satt målet att vara 1 000 engagerade medarbetare senast 2024. 

Utfall 2020
Året har givetvis inneburit ett hack i vår tillväxtkurva. Trots detta så lyckades vi behålla och växa till 435 heltidsanställda från 406 personer 2019, en tillväxt på 6,7%. 

Personalomsättning

Mål
Vår personalomsättning, mätt i andel avgångar, ska var mindre <20 % per år.  

Utfall 2020
Under året var andelen avgångar 14,3% en ökning mot 2019 då andelen var 13,8%. Anledningen till detta var främst pandemirelaterad då vikande orderingång under hösten gjorde att vi trots ansträngningar tvingades permittera viss personal.

Personliga utvecklingsplaner

Mål
Vår målsättning är att alla anställda medarbetare ska ha en personlig utvecklingsplan.

Utfall 2020
Arbetet med personliga utvecklingsplaner för samtliga medarbetare påbörjades under 2019. Vid utgången av 2020 hade cirka 20% av medarbetarna en utarbetad personlig utvecklingsplan.

Lärlingsplatser

Mål
Som ett led i att bygga ett hållbart och levande Norrland och för att säkerställa vår egen personalförsörjning har Contractor som målsättning att alltid kunna tillhandahålla lärlingsplatser.  

Utfall 2020
Under året har Contractor tagit emot och utbildat 35 lärlingar, varav 29 var traditionella företagslärlingar och 6 personer genomförde vår Contractorskola (lärling utan tidigare yrkesutbildning). Detta var en minskning mot de totalt 46 lärlingar vi hade under 2019. Vi är trots minskning stolta över att vi tagit ansvar för dessa lärlingar under detta pandemiår.

Jämställdhet

Mål
Vår målsättning är att vara branschledande och aktivt verka för en jämställdare byggbransch. 2018 var andelen kvinnor i byggbranschen drygt 9% och vårt mål är att alltid vara bättre än branschen som helhet.

Utfall 2020
Contractor fortsätter att leda utvecklingen och förbättra balansen på arbetsplatsen. Under 2020 var andelen kvinnor på Contractor 10,1% en uppgång med hela 1,7%-enheter från 8,4% 2019