FOKUSOMRÅDE 3

Minskad

resursanvändning

Byggbranschen stod 2018 för 21% av Sveriges utsläpp av koldioxidekvivalenter. Samtidigt vill Sverige minska dessa utsläpp med 63% fram till 2030. För oss är det självklart att vi måste ta vårt ansvar. Vi tror att genom att aktivt arbeta för att minimera svinnet i alla delar av vår verksamhet och optimera vårt nyttjande av resurser kan vi dra vårt strå till stacken. Att arbeta med att förbättra användandet av våra resurser är också viktigt för Contractors lönsamhet och därmed en förutsättning för vår strävan att bygga ett levande Norrland.

Höjdare 2020

1%-aren rullar vidare

Byggprocessen är materialintensiv och det krävs stora mängder resurser för att färdigställa en byggnad. Därför måste resurserna används så effektivt som möjligt. Arbetet med att effektivisera våra arbetssätt och metoder i enlighet med vårt 1%-initiativ fortsätter. Under året hade vi planerat att genomföra utbildning, aktiviteter och en kickoff för att belysa hur vi som organisation kan arbeta med att minska resursanvändningen i form av material, energi, transporter och avfall. Även om utbildningsinitiativet fick skjutas till 2021 på grund av pandemin så har vi jobbat vidare med initiativet. Ett bra exempel är att vi blivit bättre på att planera, beställa och samleverera material, under 2019 var 17% av alla våra materialbeställningar med leverans. Samma siffra för året var 19,8%. Bra för miljön och projektekonomin.

 

Povel – verktyg för att leda hållbarhetsarbetet

Hållbarhet står högt på agendan när vi ska bygga ett levande Norrland. Ett led i det är att systematisera vårt sätt att arbeta. Contractor har under året genomgått en förnyelserevision av sitt Poveldiplom. Diplomet är en garant för att Contractor har ett fungerande verksamhetsledningssystem med rutiner och instruktioner som möjliggör att vi kan ha ett likartat och hållbart arbetssätt i alla våra verksamheter. I och med revisionen anslöts även Contractor Mark och Contractor i Sundsvall som inte fanns med i koncernen vid förra tillfället.

Miljöcertiferade byggnader

Under året påbörjades granskningen av våra genomförda projekt av två BREEAM-certifierade Lidl-butiker. Sweden Green Building Council. Även om vi hade hoppats att få byggnaderna certifierade under 2020 har vi höga förhoppningar att få detta klart under 2021. Mycket spännande och viktigt för att sätta ribban för framtida byggprojekt.

Mål och resultat

CO2e-utsläpp från Contractors verksamhet

Mål
I enlighet med Färdplan för fossilfri konkurrenskraft
2020: Börja kartlägga CO2e för att skapa 0-läge.
2021: Löpande följa upp och redovisa utsläpp av CO2e
2022: Fastställa mål och påbörja minskning av utsläpp av CO2e

Utfall 2020

Under året har vi påbörjat kartläggningen för att fastställa verksamtens nuvarande utsläpp av klimatgaser. Våra totala utsläpp av CO2e varit 4 470 ton. Under 2019 mättes endast CO2 och inte alla växthusgaser varför direkt jämförelse inte är möjlig. En stor del av årets växthusgasutsläpp är givetvis direkt kopplat till vår verksamhet (scope 1) 1 516 ton CO2e, där jobbar vi aktivt med vår 1%-are i vilken vi strävar efter att minska insatsresurser och frakter med 1% varje år fram till 2030. Kopplat till 1%-initiativet kommer vi att fortsätta utbilda och fokusera mer på återbruk. En annan viktig aspekt är de utsläpp som sker genom elanvändning och uppvärmning av våra bodetableringar (scope 2) som låg på 111 ton CO2e för 2020. Här kommer vi nu att prioritera och se över våra bodetableringar för att arbeta mot en ”miljöetablering”. De indirekta utsläppen som material, avfall och resor i tjänsten (scope 3) har under året legat på 2 799 ton CO2e. Noterbart är att tjänsteresorna legat på låga 38 ton CO2e. Vi tror att den beteendeförändring som skett i samband med pandemiåret är strukturell och vi kommer därför att fortsätta satsa på en större andel digitala möten.  

Våra totala utsläpp av växthusgaser per MSEK i omsättning landade för året på 5,2 ton. Om vi räknar CO2e per anställd landar vi på 10,4 ton/anställd.

 

Minskad mängd avfall

Mål
Vårt mål är att leva upp till och överträffa de krav som finns på en ren och sorterad arbetsplats enligt avfallsförordningen. 

Utfall 2020
Vi registrerade 1322 ton avfall under 2020. Utfallet av mängden producerat avfall mättes ej under 2019 varför inga jämförelser kan göras mot året. I det registrerade avfallet saknas fortfarande vissa avfallskällor varför produktionen varit större än redovisat. Under 2021 kommer rutiner för noggrannare uppföljning av detta utvecklas.

Miljöolyckor som kräver sanering

Mål
0-vision

Utfall 2020
0 miljöolyckor

Poveldiplomering

Mål
Vi har som målsättning att diplomera alla verksamheter enligt Povel.

Utfall 2020
Under 2019 var byggverksamheterna i Skellefteå, Umeå, Hemavan och Lycksele diplomerade. Under revisionen 2020 förnyades dessa diplom för ovan nämnda och verksamheten i Sundsvall och vid Contractor Mark adderades.