Det här är vår 
hållbarhetsmodell

Hållbarhetsmodellen målar upp Contractors verksamhet genom att redogöra för de resurser vi använder. Men även hur dessa resurser förädlas i vår affär och verksamhet samt vilket värde vi skapar för olika intressenter. Vår verksamhet resulterar inte bara i form av det vi bygger, utan även den påverkan vi har på platsen där vi verkar och bor.

 

Vår affär och verksamhet

Vårt syfte

För att ge alla norrlänningar möjlighet att realisera sina byggvisioner och för att vara den bästa arbetsplatsen för alla oss som älskar att bygga.

Vårt sätt

Med nyfikenhet, mod och omtanke bygger vi starka relationer och kvalitet som varar i generationer. 

Vårt avtryck

Ett levande Norrland,byggt på visioner och drömmar, av lokala människor.

Under 2020 nyttjades följande tillgångar...

435

medarbetare

4602

leverantörer

8

kontor

1

husfabrik

17581

egna fastigheter

527

råvaror och förnödenheter

208

energi i projekt

119

servicebilar

6

handverktyg och arbetskläder
 • 435 st medarbetare 

 • 4 602 st leverantörer 

 • 8 st kontor 

 • 1 st husfabrik (133 000 kvm) 

 • 17 581 kvm egna fastigheter  

 • 527 MSEK råvaror och förnödenheter 

 • 208 MWh energi i projekt 

 • 119 st servicebilar 

 • 6 MSEK handverktyg och arbetskläder 

 

 

...vilket lät oss skapa följande värden...

851

intäkter

435

årsanställda

174

utbetalda löner

65

sociala avgifter

31789

nya byggnader

3350

genomförda byggserviceprojekt

587

intäkter för leverantörer

7638

kundfakturor

119

skatt till den norrländska välfärden
 • 1 032 MSEK i intäkter 
 • 406 årsanställda 
 • 159 MSEK i lön och 65 MSEK sociala avgifter 
 • 40 000 kvm nya byggnader 
 • 3 500 genomförda byggserviceprojekt 
 • 763 MSEK intäkter för leverantörer 
 • 8 315 kundfakturor 
 • 115 MSEK skatter som bidrar till den norrländska välfärden 

...och framförallt bidra till de globala hållbarhetsmålen

Sen har vi såklart varit med och bidragit till en hel del andra globala hållbarhetsmål också. Men de har inte haft lika hög prioritet i vår hållbarhetsmodell. Vilka det är kan du läsa mer om här.

Styrning av
hållbarhetsarbetet

Den övergripande målbilden för hållbarhetsarbetet är att senast vid utgången av 2021 bedriva Norrlands bästa hållbarhetsarbete inom byggbranschen. Contractors styrelse har därför under året satt inriktningen och målet för hållbarhetsarbetet 2021. I korthet innebär inriktningen att:

 • Fortsatt arbete inom beslutade fokusområden (Vi bygger människor, Till tusen, Minskad resursanvändning och Ett mer levande Norrland).  
 • Kontinuerlig uppföljning av resultat inom samtliga fokusområden. 
 • Uppföljning av mål vid periodbokslut och årsvis. 

Contractors hållbarhetsredovisning
Contractors hållbarhetsredovisning 2020 är en fortsättning på vårt arbete att bli branschledande i Norrland vad avser hållbart byggande. Redovisningen sker i enlighet med GRI-index. Årets redovisning är inte granskad av oberoende part. Data som presenteras i denna redovisning avser kalenderår 2020, och är insamlad med hjälp av olika interna och externa system. Nedan nämns de mest centrala: 

 • Personalstatistik: HR-system 
 • Arbetsmiljöstatistik: BIA-system 
 • Ekonomisk data: Redovisningssystem 
 • Energiförbrukning: Leverantör
 • Beräkningsverktyg för mätning och kartläggning av klimatutsläpp: Byggföretagens beräkningsverktyg. 

Syftet med vår hållbarhetsredovisning är att informera om Contractors arbete med ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Ambitionen är även att redovisa hela koncernens verksamhet.  

Har du några frågor som rör hållbarhetsredovisningen?
Kontakta oss på anders.lundkvist@contractor.se eller evelina.soderlund@contractor.se.

 

Uppförandekod

Att vi på Contractor bryr oss om Norrland är ingen hemlighet. Vi vet att genom att visa omtanke om medarbetare och samarbetspartners, för projekten vi genomför och för vår gemensamma natur bidrar vi till ett mer levande Norrland. Därför är respekt för miljö, etiskt uppträdande, ärlig konkurrens samt respekt för gällande lagstiftning centrala affärsprinciper för oss. Vi tror att det är viktigt att utveckla koncernens affärsverksamhet långsiktigt, hållbart och ansvarsfullt. Det är genom god affärssed, att leva som vi lär, som vi skapar förtroende hos medarbetare, kunder, leverantörer, underentreprenörer, aktieägare och övriga intressenter. God affärssed innebär också att vi alltid följer allmänt accepterade etiska affärsprinciper och lagstiftning. Dessa principer gäller för Contractors hela affärsverksamhet och alla våra anställda skall följa dem utan kompromisser eller undantag. Vi förväntar oss också att alla våra samarbetspartners följer dessa principer.

Daglig styrning av hållbarhetsarbetet

Att bli mer hållbar innebär att vi måste förändra våra beteenden och attityder i en del frågor. Ett viktigt verktyg för vårt hållbarhetsarbete är verksamhetsledningssystemet POVEL, som är designat för att hjälpa oss möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. I POVEL har vi möjlighet att löpande dokumentera och följa upp vårt arbete.  

Ett annat viktigt arbete för att nå våra hållbarhetsmål är att ge Contractors intressenter möjlighet att förstå, diskutera och få återkoppling kring hur målen inom varje fokusområde kan uppnås. Dessa dialoger sker löpande med kunder, leverantörer och andra regionala aktörer samt genom medarbetarundersökningar och ägardirektiv. För att förstå intressenterna behov genomför vi löpande utvärderingar. Säljorganisationen har daglig kontakt med våra kunder och har möjlighet att fånga upp förväntningar på hållbarhetsarbetet. Tillsammans med kunder och andra regionala och nationella aktörer deltar vi i forum där hållbarhetsfrågor i byggsektorn diskuteras. Genom våra miljösamordnare följer vi forskning och utveckling inom miljö- och klimatfrågor. 

Resultatet dessa möten används som underlag för en årlig uppdatering av våra fokusområden.  

Väsentlighetsanalys

I hållbarhetsarbetet har Contractors viktigaste intressenter identifierats som: ägare, medarbetare, kunder, leverantörer, andra regionala aktörer och allmänheten. Under året har väsentlighetsanalys genomförts sedan för att prioritera vilka aspekter av hållbarhetsarbetet som hade störst betydelse för dessa intressentgrupper. 

Våra fokusområden

Contractors hållbarhetsstrategi och fokusområden har valts med utgångspunkt i väsentlighetsanalysen och fastställts av styrelsen 2019-09-27. Fokusområdena med tillhörande hållbarhetsmål utgör det ramverk som driver Contractors dagliga hållbarhetsarbete.

Fokusområde 1

Att bygga
människor

Fokusområde 2

Vi vill

växa till

tusen

Fokusområde 3

Minska
resurs-
användningen
med

1%

Fokusområde 4

Verka för ett mer

levande Norrland