Koppling till GRI och

FN:s Globala mål

 

En allt mer medveten värld

Från det att Agenda 2030 antogs av världens länder i mitten av 2010-talet har medvetenheten kopplat till hållbarhetsfrågor vuxit kraftigt. Agenda innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Världens definition av hållbar utveckling som: ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Givetvis ser vi också utmaningarna med att skapa ett samhälle som är helt hållbart och vi vill givetvis dra vårt strå till stacken. Eftersom vårt löfte är att bidra till ett mer levande Norrland så tänker vi att ”här kan vi göra verklig skillnad”. Och kanske är det bättre att göra något bra än att gapa efter för mycket. Frågor som hur förbättrar vi miljön runt våra arbetsplatser? Hur ger vi människor möjlighet till jobb och en lön? Och hur gör vi människor i vårt samhälle friskare? Är ju alla frågor som tangerar vår ambition att bygga ett levande Norrland. Så man skulle kunna säga att det är litet steg för världen men ett stort steg för Norrland.

Vi har med utgångspunkt i det vi gör, det vi är bra på och det som är viktigt för oss och våra intressenter genomlyst de 17 globala målen. Utifrån denna analys har vi konstaterat vilka tre mål som är de vi fokuserar främst på under 2020. På samma sätt har vi konstaterat att vissa mål är vi med och bidrar till, även om det inte är Contractors huvudsakliga fokus. 

Här hittar du några exempel på hur vi bidrar till Agenda 2030. 

Våra prioriterade mål

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Vårt arbete mot detta handlar därför om att skapa välmående medarbetare. Människor som är friska och mår bra, fysiskt och psykiskt. Vi jobbar målmedvetet mot att ingen ska skada sig på våra arbetsplatser. Speciellt under pandemiåret 2020 har vårt hållbarhetsarbete fungerat som ledstjärna där vi alltid satt medarbetarnas hälsa och minskning av smittspridning som högsta prioritet.

Idag befinner sig nästan ca 9% av Sveriges arbetsföra befolkning i arbetslöshet. Många har också osäkra anställningar och begränsad tillgång till både utbildning och professionell utveckling. Att växa till tusen medarbetare innebär att vi är ger ett viktigt bidrag till arbetsmarknaden i Norrland. Under året har vi främjat nya arbetstillfällen för unga och för personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden genom bland annat vår Contractorskola, våra lärlingsprogram och vårt samarbete med Galaxen Bygg.

Växande samhällen kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemet. Vi jobbar ju med att bygga hållbara städer och samhällen. Det skapar ett genuint engagemang för bättre liv. För vi lever på de platser där vi verkar och för oss är det inte ett projekt utan det är ju hemma.

Övriga mål vi också bidrar till

För oss sammanfaller arbetet mot detta mål med vår strävan att utveckla människor. Att under hela sin karriär ha möjlighet att yrkesutbilda sig och växa är bra för Contractor och för våra medarbetare. Här jobbar vi bland mot målet att alla medarbetare ska ha en personlig utvecklingsplan.

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. Här tänker vi att vi gör ett bidrag varje dag då våra byggen och anläggningsarbeten är viktigt för byggandet av nya hållbara industrier och tjänster. 

Contractor välkomnar varje år människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett sådant initiativ är vårt deltagande i Galaxen bygg. Vi vill vara branschledare när det kommer till jämlikhet och vi arbetar också aktivt med vår codeofconduct där omtanke om varandra och vår gemensamma arbetsmiljö är högt prioriterat för oss. 

Vi har egentligen ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Här jobbar Contractor bland annat med initiativet 1%-aren där vårt mål är att minska svinn och överkonsumtion med 1% varje år fram till 2030. 

Ett stort mål kan tyckas men vi försöker dra vårt strå till stacken genom att aktivt ta ställning mot korruption och mutor. I vår codeofconduct beskriver vi att våra affärer ska baseras på sunda affärsprinciper och att vi har nolltolerans mot att ta emot gåvor eller förmåner kopplade till vår tjänst på Contractor.

Koppling mot GRI

Vi arbetar kontinuerligt med att redovisa vårt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI-standard. I de fall kapitelhänvisning saknas finns inte beskrivning med i denna hållbarhetsredovisning.